Time4U.bg

Общи условия

­­ ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на www.time4u.bg

Запознайте се с настоящите общи условия (“ОУ”) преди да използвате уебсайта www.time4u.bg и мобилното приложение Тime4U, защото разглеждането, регистрацията и всяко използване на уебсайтa, мобилното приложение  и услугите, означава изразено изрично съгласие и обвързване на потребителя  с тези условия. В случай, че не сте съгласни с общите условия или с отделни клаузи в тях, не използвайте този уебсайт и мобилното приложение.

I.               Дефиниции
II.              Валидност и действие
III.             Характеристики на услугите
IV.             Достъп. Потребителски профил
V.              Разрешено и неразрешено използване
VI.             Избор на услуга. Резервации
VII.            Цени
VIII.           
Права и задължения и отговорности
IX.             Защита на личните данни
X.              Интелектуална собственост
XI.             
Спорове. Приложимо право
XII.            
Промени в ОУ

I.               Дефиниции

”Тime4U” или “Платформа” е система за резервации, бизнес приложение “Салон мениджър” и други услуги и ресурси в уебсайт  и мобилно приложение с адрес (URL) www.time4u.bg, предназначени за бърз и лесен достъп и установяване на договорни отношения между потребители във връзка с услуги за красота и здраве.

”Администратор”  е “Тайм Фор Ю” ООД търговско дружество, което притежава и администрира  Тime4U, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, ул. “Деян Белишки”,  бл. 104 вх. Б, ап.22, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204655400, в Регистъра на администраторите на лични данни с № 429887 с данни за кореспонденция  и жалби: гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, ул. “Деян Белишки” бл. 104 вх. Б, ап.22, тел.: 0884791369,  email: info@time4u.bg

„Потребител” е физическо или юридическо лице, което посещава уебсайта и мобилното приложение Тime4U и използва Платформата като клиент или като изпълнител на услуги за красота и здраве, достъпни в Платформата.

„Изпълнител” е физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията, има регистриран в сайта профил  на изпълнител и салон и изпълнява срещу възнаграждение услуги за красота и здраве за клиенти чрез платформата Тime4U.

„Резервация на услуга” или “Резервация” е изявление на клиент към изпълнител с изпращане на заявка за поръчка, с посочени дата и час за изпълнение на избрана услуга или пакет с услуги от портфолиото на Изпълнителя в сайта, направено чрез Платформата и в съответствие с настоящите ОУ.

“Профил” е съвкупност от данни, въведени от потребител (клиент или изпълнител), с които се идентифицира при използване на услугите.

“Салон” е обект, фризьорски салон, студио, център за красота или друго обособено търговско пространство, което притежава изискващите се по закон разрешения за търговски обект и извършване на услуги за красота и здраве.

II.              Валидност и действие

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила за Администратора и потребителите на Тime4U.  Приемането и съгласието с тези ОУ е задължителна предпоставка за използването на уебсайта и услугите. Всички права, които не са изрично предоставени в тези условия, са запазени и принадлежат на Администратора.

2. Настоящите ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами,  софтуер или съдържание на трети лица.

3. Администраторът си запазва правото по всяко време да променя ОУ. С приемането на настоящите ОУ, потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на ОУ.

4. Потребителите разбират и се съгласяват с обстоятелството, че Администраторът не е страна в договорите, сключени чрез Платформата между изпълнител и клиент. Администраторът не осъществява контрол, нито гарантира изпълнението на услугите и не носи каквато и да е отговорност извън установения в закона лимит във връзка с взаимоотношенията при използването на Платформата.

III.            Характеристики на услугите

5. Администраторът осигурява уеб базирана платформа в сайта www.time4u.bg, която свързва клиенти с изпълнители на  услуги за красота и здраве. Основните характеристики на услугите на изпълнителите са дадени с кратко описание и/или чрез визуално представяне със снимки в профила на салон на изпълнителя. Снимките дават обща визуална представа за услуги и продукти без гаранция за абсолютно съответствие.

6. Администраторът предоставя на потребителите следните неизчерпателно посочени услуги :

6.1. За клиенти: а) профил с информация за направени и предстоящи резервации за услуги; б) информация за услуги според категория, салон, геолокация, адрес, район и други критерии; в) календар за свободни и резервирани часове за изпълнение на избрани услуги; г) рейтингова система за оценка на услугите; д) резервиране на една или пакет от услуги при избран салон.

6.2. За изпълнители: а) профил с портфолио на услуги, информация за салон или верига обекти на салон, галерия с изображения и друга полезна и рекламна информация; б) календар и инструменти за управление на график и други бизнес процеси в приложение “Салон мениджър”; в) изготвяне на отчети за услуги, график и справки за други показатели; г) промотиране на услуги, промоции и кампании на изпълнител; д) оценка на клиент. 

7.  Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта.  Услугите в Тime4U се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят е отговорен за избора на всяка от услугите в сайта и за съответствието им с очакванията и изискванията на потребителя към тях.  За услугите, достъпни в уебсайта и мобилното приложение Тime4U, които попадат в приложното поле на чл. 57 от Закона за защита на потребителите не се прилагат разпоредбите на чл.50-56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект.

8. Администраторът не е страна в сделките между потребителите на Тime4U, а само администрира Платформата и  осигурява  осъществяването на договорни отношения и действия на потребителите, съгласно настоящите ОУ. Администраторът няма контрол и не е отговорен за какъвто и да е елемент или характеристика на услугите на изпълнителите. 

IV.            Достъп и регистрация

9. Пълната функционалност на уебсайта с неограничен активен достъп до всички услуги в сайта, изисква потребителска регистрация.

9.1. Регистрация на потребител като клиент в Тime4U се създава чрез профил във Facebook, чрез създаване на резервация за първи път или чрез формата за регистрация при спазване на следните условия: а) въвеждане на актуални, точни данни във всички задължителни полета; б) избор и запазване в тайна на потребителското име и парола за достъп; в) изрично приемане и съгласие с  настоящите ОУ. Потребител с профил на клиент, може да се регистрира и като изпълнител на услуги в  Тime4U ако отговаря на обявените в сайта условия за изпълнители.

9.2. Регистрация на потребител като изпълнител на услуги за красота и здраве в Тime4U се създава през отделен вход “Регистрирай своя бизнес” чрез пълно и коректно попълване на данни в полетата във формата за регистрация на изпълнител и приемане на Общите условия за изпълнител на услуги в Тime4U. Изпълнителят трябва да отговаря на предварителните условия, посочени в сайта и да е одобрен от администратора с потвърждение, изпратено по мейл. Успешно регистрираните изпълнители получават достъп до бизнес приложението “Салон мениджър”, чрез което могат да управляват календара с резервации, да въвеждат данни за клиенти, за служители, да  получават отчети  за получени суми и други полезни справки за управлението на своя бизнес. Пълен обем от администраторски права върху профила на изпълнител има само собственикът на регистрирания в профила салон. Собственикът на салон определя нива на достъп и обема от права на всеки от своите служители.

9.3. Успешната регистрация в Тime4U се потвърждава от Администратора с мейл, посочен от потребителя.

9.4. При регистрацията, потребителят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския профил, в случай на промяна.

10. Потребителите  и администраторът използват предимно интерфейса на Тime4U за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

11. Услугите на уебсайта са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори.

V.             Разрешено и неразрешено използване

12. Администраторът предоставя на потребителите достъп и право да използват услугите при следните условия, неспазването  на които  ще се счита за нарушение на ОУ:

12.1. Потребителят е длъжен да използва законосъобразно сайта и услугите според предназначението им и съгласно ОУ.

12.2. Забранява се извършването на което и да е от следните действия от потребители на уeбсайта: а) копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; б) заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия; в) всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта; г) публикуването на съдържание, което нарушава авторски и други права на интелектуална собственост на трети лица или права на други потребители.

VI.            Избор на услуга. Резервации

13. Услугите за красота и здраве в Тime4U могат да се разглеждат чрез избор от меню “Избери услуга”, с избор на салон или чрез въвеждане име на услуга в полето за търсене. От изведения списък с резултати се избира салон за изпълнение на услугата и след кликване върху желаната услуга се визуализира профила на услугата. В профила на услугата се съдържа описание на услугата и разновидности, от които се избира конкретна услуга или пакет от няколко услуги, конкретен служител на салона или свободен служител.

14. Резервация за определена услуга или за пакет от услуги се извършва с бутона “Запази час” след като са детайлизирани всички параметри на услугата. Kлиентът има възможност да прегледа и коригира параметрите на своята поръчка преди изпращането й до изпълнителя. Кликването на бутона “Потвърди резервацията”  има сила на волеизявление за встъпване в договорни отношения за покупко-продажба на услуга/услуги и изрично съгласие за получаване на съобщения, свързани с направената резервация, на посочения от клиента email.

15. Резервацията се потвърждава или отказва с мейл, изпратен от изпълнителя. Потвърждаването на резервация се счита за валидно сключен договор за продажба от разстояние на услуга с всички произтичащи от това права и задължения за страните.

VII.          Цени. Плащания

16. Цените на услугите, представени в Тime4U са посочените в страницата на салона, в профила на услугата или допълнително се договарят между изпълнител и клиент. Всички цени на услугите, посочени в сайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на услугите в кампании и промоции са валидни до датата, посочена в сайта или до последващата им промяна. Изпълнителите на услуги си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване за тези промени.

17. Услугите  се заплащат на изпълнителите на място в салона, в брой или чрез друг метод за плащане, осигурен от изпълнителя. В случаите, когато изпълнител е обявил авансово заплащане стойността на услуга, същият е длъжен да съобщи на видно място в профила на услугата, че поръчката е свързана със задължение за авансово плащане.

18. Администраторът не приема плащания за услугите на изпълнителите. Услугите на Администратора са безплатни за клиентите на Тime4U. Администраторът получава комисионна от изпълнителите за всяка поръчка през Платформата,  стойността на която се определя като процент от стойността на поръчката или е с  фиксирана крайна цена. Цените на комисионните и таксите  на услугите на Администратора за изпълнители са обявени в Общите условия за участие на изпълнител в Тime4U. При промяна в условията, Изпълнителите ще бъдат уведомявани предварително в подходящ срок преди влизане в сила на промените. Ако изпълнител не е съгласен с промените, същият трябва да подаде заявление до Администратора за заличаване на профила му в  Тime4U.

VIII.         Права, задължения и отговорности

19. С влизане в сила на договора за дистанционна продажба на услуга, за изпълнителят възниква задължение да изпълни качествено и в срок резервираните от клиента услуги, а клиентът е длъжен да се яви навреме, съгласно уговореното в резервацията време за изпълнение и да заплати цената на изпълнените услуги.

20. Клиентът има право да отмени направена резервация или да заяви промяна в датата и/или часа на услугата, но не по-късно от 2 (два) часа от началото на изпълнение на услугата. Изпълнителят си запазва правото да отказва последващи резервации за услуги на клиенти, които не са отменили резервация навреме или не са се явили за изпълнение на поръчана услуга.

21. Изпълнителят има право да отмени направена резервация чрез надлежно уведомяване на клиента по телефона, но не по-късно от  2 (два) часа от началото на изпълнение на услугата. При съгласие от страна на клиента, услугата може да бъде изпълнена в друго  подходящо време (дата и час).

22. При системно неизпълнение на задълженията на потребители (клиенти или изпълнители) във връзка със сключени дистанционни договори за продажба на услуги и при получени оплаквания от засегнати потребители, Администраторът има право да закрие профил на клиент или да прекрати участието на изпълнител и неговия салон в Платформата.

23. С потвърждаването на  резервация за услуга и сключване на договор с клиент, изпълнителят  приема, че е единствено отговорен за качественото и точно изпълнение на услугата, при условията и в рамките на договореното с клиента, включително за наличието на законовоустановени изисквания за изпълнението на работата (квалификация, лицензии, разрешение за обект и др.). Изпълнителят е длъжен да изпълни услугите с потвърдени резервации професионално и качествено, да актуализира своевременно своя календар и да поддържа вярна, точна, актуална и достатъчна информация за своя салон и за всяка услуга. 

24. Администраторът не предоставя услуги за красота и здраве и не носи отговорност за услугите на регистрирани в сайта изпълнители. Администраторът по никакъв начин не управлява, представлява или контролира изпълнителите и услугите в техните салони. Освен ако изрично не е посочено друго в сайта, отговорностите на Администратора се ограничават до улесняване на търсенето  и осигуряване на достъп до услугите на изпълнители  и техни клиенти чрез поддържане на платформа за резервации, календар,  обработване на поръчки и други свързани услуги.

25. В максималната степен, позволена от закона, администраторът изключва всички подразбиращи се от закона гаранции и отговорности във връзка с уебсайта  и мобилното приложение, включително не дава гаранции, че уебсайтът и мобилното приложение Тime4U ще се поддържат неограничено във времето, че ще бъдат без грешки или че защитата на сайта няма да бъде преодоляна от вируси, друг зловреден софтуер и хакерски действия или че грешките и затрудненията ще бъдат свовременно коригирани.

26. Администраторът не носи отговорност:

26.1. За вреди от некачествено, неточно или от неизпълнение на задължения на потребителите (клиенти и изпълнители), нито за вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща или подвеждаща информация от публикувано потребителско или друго съдържание или от други информационни източници, както и за вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

26.2. За вреди и пропуснати ползи, дори ако са предвидими, включително, но не само от: очаквания за приходи и доходност на бизнеса, загуба на печалби, загуба на данни или за вреди, причинени в резултат на действия или бездействия на потребителите въз основа на наличните ресурси и съдържание в уебсайта или в мобилните приложения.

26.3. За наличието на необходимите условия за изпълнение на услугите от изпълнителите, за тяхната надеждност, квалификация, качество и съответствие с професионални и други стандарти.

26.4. Не гарантира удовлетвореността на клиентите и изпълнение на техните очаквания от услугите на изпълнителите, нито дава гаранции за качеството и надеждността на услугите на изпълнителите.

27.  В случай, че потребител има съмнение относно качеството на услугите, на уебсайта или мобилното приложение по отношение на съдържанието или надеждността им, същият не трябва да използва услугите и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите, уебсайта или мобилното приложение, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това.  

28.   Администраторът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни, неразделна част от настоящите ОУ,  включително, но не само правото да заличи регистрацията на потребител или да блокира достъпа от даден IP адрес до услугите и уебсайта.

29.   Администраторът си запазва правото да поеме защитата и контрола по всеки един въпрос, касаещ обезщетение и компенсация за вреди от действия или бездействия на потребители, като това не изключва отговорността и не освобождава потребителите от задължението да обезщетят всички увредени лица за причинените вреди.

IX.            Лични данни и поверителност

30. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право. Потребителите дават своето изрично, информирано и неотменно съгласие за това, че Администраторът има право да обработва личните им данни, съгласно публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: www.time4u.bg/bg/lichni-danni/

X.             Интелектуална собственост

31. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на администратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на администратора.

32. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

33. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост (ИС) върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с администратора. Всяка подадена жалба за нарушение на права на интелектуална собственост в сайта ще бъде разгледана от администратора в разумен срок. Потребителско съдържание, за което се установи, че нарушава авторски и други права на ИС ще бъде отстранявано от администратора без задължение за предварително уведомяване.

XI.            Приложимо право. Спорове

34. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него Услуги, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

35. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XII.          Промени в ОУ

36. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.  При отказ на потребител да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уебсайта и мобилното приложение Тime4U по какъвто и да е начин.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на уебсайта.

Ако имате въпроси или предложения относно ОУ,  уебсайта или мобилното приложение Тime4U, можете да ни пишете на info@time4u.bg

В сила от 20.06.2017 г.

© 2017 Тайм Фор Ю ООД | Всички права запазени.

Този сайт използва cookies (бисквитки), които са необходими за коректното му функциониране и оптимално използване. За повече информация се запознайте с нашата Политика за използване на бисквитки.
Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате чрез настройките на браузъра си.

Приемам бисквитките