Запази си час онлайн в някой от салоните през платформата Time4U в периода от 17.10.2018 до 30.11.2018 и спечели Маникюр с гел лак + Педикюр с гел лак в салон за красота BLOOM Beauty by M&K

 

Пълните условия на играта са достъпни тук:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

“СПЕЧЕЛИ С TIME4U.BG И BLOOM Beauty by M&K”

1. Организатор

Играта  “СПЕЧЕЛИ С TIME4U И BLOOM Beauty by M&K в онлайн платформата www.time4u.bg („Играта“) се  организира от „Тайм Фор Ю“ ООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Деян Белишки”,  бл. 104, вх. Б, ап.22, с ЕИК 204655400.

2.Предмет

Организаторът предоставя възможност на потребителите на услуги в платформата www.time4u.bg да участват в игра с награди, осигурени от салон BLOOM Beauty by M&K, партньор на организатора (“Партньор”).

Салон “BLOOM Beauty by M&K” осигурява наградите – следните безплатни услуги за спечелилите участници:

Маникюр с гел лак
Педикюр с гел лак

3. Участници

Участници в Играта могат да бъдат всички потребители на платформата www.time4u.bg по смисъла на Общите условия за използване, публикувани в уебсайта на платформата.

Играта се провежда и е валидна на територията на България.

Участници в кампанията не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора и Партньора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора и Партньора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

4. Период

Играта се провежда в периода от:

начало - 10:00:00 ч. на 17.10.2018г.
край -
23:59:00 ч. на 30.11.2018г.

5. Награди

Всеки потребител, който запази час за избрана от него услуга online през платформа www.time4u.bg по време на периода на Играта, посочен в т.4, може да спечели наградата, обявена в т.2.

6. Определяне на победителите

Победителите ще бъде определени в рамките на 10 (десет) работни дни след края на Играта. Имената им ще се изтеглят в присъствието на нотариус, при спазване на предвидените в българското законодателство  нормативни изисквания за провеждане на игра с жребий за определяне на печеливш участник.

При проведения жребий ще бъдат изтеглени имената на: основният победител на играта и на резервен победител, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със основния победител.

При невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител в рамките на 72 (седемдесет и два) часа, наградата ще бъде спечелена от потребителят, който е първа резерва, в случай, че съществува невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа се преминава към потребителят - втора резерва и по този начин и при същите условия, докато се стигне до потребителят – последна изтеглена резерва (включително).

7. Обявяване на печелившите участници

Победителите ще бъдат обявени на страницата във фейсбук (Facebook) на платформата TIME4U, на адрес: https://www.facebook.com/time4u.bg

Наградата ще бъде получена в салон “BLOOM Beauty by M&K”, с адрес: улица Ами Буе 40, гр. София, след представяне на документ за самоличност и контакт с Организатора и/или Партньора.

8. Механизъм за участие

Всеки потребител на платформата има право да участва в Играта. 

Всеки потребител може да участва неограничено

Участието в Играта не е обвързано с покупка, а само с условията на играта, обявени в настоящите ОУ.

Участниците приемат настоящите ОУ за участие в Играта и се  съгласяват организатора да използва данните им за маркетинг цели, включително да публикува снимката на победителя във Facebook.

Наградата може да бъде получена единствено в салона на Партньора, срещу предоставяне на документ за самоличност.  

9. Лични данни

Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателво.

Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Играта.

Доброволното предоставяне на лични данни  от страна на участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие. В срока на обработка на данните, Организаторът има право да използва личните данни за други подобни маркетинг цели или да се свързва с участниците за целите на директния маркетинг във връзка с Играта.

Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

10. Други условия

За спечелена в Играта награда, потребителят не може да претендира получаване на левова равностойност, замяна на награда или друга промяна в естеството или вида на обявената награда.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие на потребител в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, свързани с Играта.

По всички неуредени тук въпроси относно Играта, се прилагат ОУ за използването на платформата www.time4u.bg и относимите разпоредби на действащото българско законодателство.

 ©2018г.  | Тайм Фор Ю ООД