Time4U.bg
Регистрация

­­ ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на www.time4u.bg

Запознайте се с настоящите общи условия (“ОУ”) преди да използвате уебсайта www.time4u.bg и мобилното приложение Тime4U, защото разглеждането, регистрацията и всяко използване на уебсайтa, мобилното приложение  и услугите, означава изразено изрично съгласие и обвързване на потребителя  с тези условия. В случай, че не сте съгласни с общите условия или с отделни клаузи в тях, не използвайте този уебсайт и мобилното приложение.

I.               Дефиниции
II.              Валидност и действие
III.             Характеристики на услугите
IV.             Достъп. Потребителски профил
V.              Разрешено и неразрешено използване
VI.             Избор на услуга. Резервации
VII.            Цени
VIII.           
Права и задължения и отговорности
IX.             Защита на личните данни
X.              Интелектуална собственост
XI.             
Спорове. Приложимо право
XII.            
Промени в ОУ

I.               Дефиниции

”Тime4U” или “Платформа” е система за резервации, бизнес приложение “Салон мениджър” и други услуги и ресурси в уебсайт  и мобилно приложение с адрес (URL) www.time4u.bg, предназначени за бърз и лесен достъп и установяване на договорни отношения между потребители във връзка с услуги за красота и здраве.

”Администратор”  е “Тайм Фор Ю” ООД търговско дружество, което притежава и администрира  Тime4U, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, ул. “Деян Белишки”,  бл. 104 вх. Б, ап.22, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204655400, в Регистъра на администраторите на лични данни с № 429887 с данни за кореспонденция  и жалби: гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, ул. “Деян Белишки” бл. 104 вх. Б, ап.22, тел.: 0884791369,  email: info@time4u.bg

„Потребител” е физическо или юридическо лице, което посещава уебсайта и мобилното приложение Тime4U и използва Платформата като клиент или като изпълнител на услуги за красота и здраве, достъпни в Платформата.

„Изпълнител” е физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията, има регистриран в сайта профил  на изпълнител и салон и изпълнява срещу възнаграждение услуги за красота и здраве за клиенти чрез платформата Тime4U.

„Резервация на услуга” или “Резервация” е изявление на клиент към изпълнител с изпращане на заявка за поръчка, с посочени дата и час за изпълнение на избрана услуга или пакет с услуги от портфолиото на Изпълнителя в сайта, направено чрез Платформата и в съответствие с настоящите ОУ.

“Профил” е съвкупност от данни, въведени от потребител (клиент или изпълнител), с които се идентифицира при използване на услугите.

“Салон” е обект, фризьорски салон, студио, център за красота или друго обособено търговско пространство, което притежава изискващите се по закон разрешения за търговски обект и извършване на услуги за красота и здраве.

II.              Валидност и действие

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила за Администратора и потребителите на Тime4U.  Приемането и съгласието с тези ОУ е задължителна предпоставка за използването на уебсайта и услугите. Всички права, които не са изрично предоставени в тези условия, са запазени и принадлежат на Администратора.

2. Настоящите ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами,  софтуер или съдържание на трети лица.

3. Администраторът си запазва правото по всяко време да променя ОУ. С приемането на настоящите ОУ, потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на ОУ.

4. Потребителите разбират и се съгласяват с обстоятелството, че Администраторът не е страна в договорите, сключени чрез Платформата между изпълнител и клиент. Администраторът не осъществява контрол, нито гарантира изпълнението на услугите и не носи каквато и да е отговорност извън установения в закона лимит във връзка с взаимоотношенията при използването на Платформата.

III.            Характеристики на услугите

5. Администраторът осигурява уеб базирана платформа в сайта www.time4u.bg, която свързва клиенти с изпълнители на  услуги за красота и здраве. Основните характеристики на услугите на изпълнителите са дадени с кратко описание и/или чрез визуално представяне със снимки в профила на салон на изпълнителя. Снимките дават обща визуална представа за услуги и продукти без гаранция за абсолютно съответствие.

6. Администраторът предоставя на потребителите следните неизчерпателно посочени услуги :

6.1. За клиенти: а) профил с информация за направени и предстоящи резервации за услуги; б) информация за услуги според категория, салон, геолокация, адрес, район и други критерии; в) календар за свободни и резервирани часове за изпълнение на избрани услуги; г) рейтингова система за оценка на услугите; д) резервиране на една или пакет от услуги при избран салон.

6.2. За изпълнители: а) профил с портфолио на услуги, информация за салон или верига обекти на салон, галерия с изображения и друга полезна и рекламна информация; б) календар и инструменти за управление на график и други бизнес процеси в приложение “Салон мениджър”; в) изготвяне на отчети за услуги, график и справки за други показатели; г) промотиране на услуги, промоции и кампании на изпълнител; д) оценка на клиент. 

7.  Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта.  Услугите в Тime4U се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят е отговорен за избора на всяка от услугите в сайта и за съответствието им с очакванията и изискванията на потребителя към тях.  За услугите, достъпни в уебсайта и мобилното приложение Тime4U, които попадат в приложното поле на чл. 57 от Закона за защита на потребителите не се прилагат разпоредбите на чл.50-56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект.

8. Администраторът не е страна в сделките между потребителите на Тime4U, а само администрира Платформата и  осигурява  осъществяването на договорни отношения и действия на потребителите, съгласно настоящите ОУ. Администраторът няма контрол и не е отговорен за какъвто и да е елемент или характеристика на услугите на изпълнителите. 

IV.            Достъп и регистрация

9. Пълната функционалност на уебсайта с неограничен активен достъп до всички услуги в сайта, изисква потребителска регистрация.

9.1. Регистрация на потребител като клиент в Тime4U се създава чрез профил във Facebook, чрез създаване на резервация за първи път или чрез формата за регистрация при спазване на следните условия: а) въвеждане на актуални, точни данни във всички задължителни полета; б) избор и запазване в тайна на потребителското име и парола за достъп; в) изрично приемане и съгласие с  настоящите ОУ. Потребител с профил на клиент, може да се регистрира и като изпълнител на услуги в  Тime4U ако отговаря на обявените в сайта условия за изпълнители.

9.2. Регистрация на потребител като изпълнител на услуги за красота и здраве в Тime4U се създава през отделен вход “Регистрирай своя бизнес” чрез пълно и коректно попълване на данни в полетата във формата за регистрация на изпълнител и приемане на Общите условия за изпълнител на услуги в Тime4U. Изпълнителят трябва да отговаря на предварителните условия, посочени в сайта и да е одобрен от администратора с потвърждение, изпратено по мейл. Успешно регистрираните изпълнители получават достъп до бизнес приложението “Салон мениджър”, чрез което могат да управляват календара с резервации, да въвеждат данни за клиенти, за служители, да  получават отчети  за получени суми и други полезни справки за управлението на своя бизнес. Пълен обем от администраторски права върху профила на изпълнител има само собственикът на регистрирания в профила салон. Собственикът на салон определя нива на достъп и обема от права на всеки от своите служители.

9.3. Успешната регистрация в Тime4U се потвърждава от Администратора с мейл, посочен от потребителя.

9.4. При регистрацията, потребителят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския профил, в случай на промяна.

10. Потребителите  и администраторът използват предимно интерфейса на Тime4U за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

11. Услугите на уебсайта са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори.

V.             Разрешено и неразрешено използване

12. Администраторът предоставя на потребителите достъп и право да използват услугите при следните условия, неспазването  на които  ще се счита за нарушение на ОУ:

12.1. Потребителят е длъжен да използва законосъобразно сайта и услугите според предназначението им и съгласно ОУ.

12.2. Забранява се извършването на което и да е от следните действия от потребители на уeбсайта: а) копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; б) заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия; в) всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта; г) публикуването на съдържание, което нарушава авторски и други права на интелектуална собственост на трети лица или права на други потребители.

VI.            Избор на услуга. Резервации

13. Услугите за красота и здраве в Тime4U могат да се разглеждат чрез избор от меню “Избери услуга”, с избор на салон или чрез въвеждане име на услуга в полето за търсене. От изведения списък с резултати се избира салон за изпълнение на услугата и след кликване върху желаната услуга се визуализира профила на услугата. В профила на услугата се съдържа описание на услугата и разновидности, от които се избира конкретна услуга или пакет от няколко услуги, конкретен служител на салона или свободен служител.

14. Резервация за определена услуга или за пакет от услуги се извършва с бутона “Запази час” след като са детайлизирани всички параметри на услугата. Kлиентът има възможност да прегледа и коригира параметрите на своята поръчка преди изпращането й до изпълнителя. Кликването на бутона “Потвърди резервацията”  има сила на волеизявление за встъпване в договорни отношения за покупко-продажба на услуга/услуги и изрично съгласие за получаване на съобщения, свързани с направената резервация, на посочения от клиента email.

15. Резервацията се потвърждава или отказва с мейл, изпратен от изпълнителя. Потвърждаването на резервация се счита за валидно сключен договор за продажба от разстояние на услуга с всички произтичащи от това права и задължения за страните.

VII.          Цени. Плащания

16. Цените на услугите, представени в Тime4U са посочените в страницата на салона, в профила на услугата или допълнително се договарят между изпълнител и клиент. Всички цени на услугите, посочени в сайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на услугите в кампании и промоции са валидни до датата, посочена в сайта или до последващата им промяна. Изпълнителите на услуги си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване за тези промени.

17. Услугите  се заплащат на изпълнителите на място в салона, в брой или чрез друг метод за плащане, осигурен от изпълнителя. В случаите, когато изпълнител е обявил авансово заплащане стойността на услуга, същият е длъжен да съобщи на видно място в профила на услугата, че поръчката е свързана със задължение за авансово плащане.

18. Администраторът не приема плащания за услугите на изпълнителите. Услугите на Администратора са безплатни за клиентите на Тime4U. Администраторът получава комисионна от изпълнителите за всяка поръчка през Платформата,  стойността на която се определя като процент от стойността на поръчката или е с  фиксирана крайна цена. Цените на комисионните и таксите  на услугите на Администратора за изпълнители са обявени в Общите условия за участие на изпълнител в Тime4U. При промяна в условията, Изпълнителите ще бъдат уведомявани предварително в подходящ срок преди влизане в сила на промените. Ако изпълнител не е съгласен с промените, същият трябва да подаде заявление до Администратора за заличаване на профила му в  Тime4U.

VIII.         Права, задължения и отговорности

19. С влизане в сила на договора за дистанционна продажба на услуга, за изпълнителят възниква задължение да изпълни качествено и в срок резервираните от клиента услуги, а клиентът е длъжен да се яви навреме, съгласно уговореното в резервацията време за изпълнение и да заплати цената на изпълнените услуги.

20. Клиентът има право да отмени направена резервация или да заяви промяна в датата и/или часа на услугата, но не по-късно от 2 (два) часа от началото на изпълнение на услугата. Изпълнителят си запазва правото да отказва последващи резервации за услуги на клиенти, които не са отменили резервация навреме или не са се явили за изпълнение на поръчана услуга.

21. Изпълнителят има право да отмени направена резервация чрез надлежно уведомяване на клиента по телефона, но не по-късно от  2 (два) часа от началото на изпълнение на услугата. При съгласие от страна на клиента, услугата може да бъде изпълнена в друго  подходящо време (дата и час).

22. При системно неизпълнение на задълженията на потребители (клиенти или изпълнители) във връзка със сключени дистанционни договори за продажба на услуги и при получени оплаквания от засегнати потребители, Администраторът има право да закрие профил на клиент или да прекрати участието на изпълнител и неговия салон в Платформата.

23. С потвърждаването на  резервация за услуга и сключване на договор с клиент, изпълнителят  приема, че е единствено отговорен за качественото и точно изпълнение на услугата, при условията и в рамките на договореното с клиента, включително за наличието на законовоустановени изисквания за изпълнението на работата (квалификация, лицензии, разрешение за обект и др.). Изпълнителят е длъжен да изпълни услугите с потвърдени резервации професионално и качествено, да актуализира своевременно своя календар и да поддържа вярна, точна, актуална и достатъчна информация за своя салон и за всяка услуга. 

24. Администраторът не предоставя услуги за красота и здраве и не носи отговорност за услугите на регистрирани в сайта изпълнители. Администраторът по никакъв начин не управлява, представлява или контролира изпълнителите и услугите в техните салони. Освен ако изрично не е посочено друго в сайта, отговорностите на Администратора се ограничават до улесняване на търсенето  и осигуряване на достъп до услугите на изпълнители  и техни клиенти чрез поддържане на платформа за резервации, календар,  обработване на поръчки и други свързани услуги.

25. В максималната степен, позволена от закона, администраторът изключва всички подразбиращи се от закона гаранции и отговорности във връзка с уебсайта  и мобилното приложение, включително не дава гаранции, че уебсайтът и мобилното приложение Тime4U ще се поддържат неограничено във времето, че ще бъдат без грешки или че защитата на сайта няма да бъде преодоляна от вируси, друг зловреден софтуер и хакерски действия или че грешките и затрудненията ще бъдат свовременно коригирани.

26. Администраторът не носи отговорност:

26.1. За вреди от некачествено, неточно или от неизпълнение на задължения на потребителите (клиенти и изпълнители), нито за вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща или подвеждаща информация от публикувано потребителско или друго съдържание или от други информационни източници, както и за вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

26.2. За вреди и пропуснати ползи, дори ако са предвидими, включително, но не само от: очаквания за приходи и доходност на бизнеса, загуба на печалби, загуба на данни или за вреди, причинени в резултат на действия или бездействия на потребителите въз основа на наличните ресурси и съдържание в уебсайта или в мобилните приложения.

26.3. За наличието на необходимите условия за изпълнение на услугите от изпълнителите, за тяхната надеждност, квалификация, качество и съответствие с професионални и други стандарти.

26.4. Не гарантира удовлетвореността на клиентите и изпълнение на техните очаквания от услугите на изпълнителите, нито дава гаранции за качеството и надеждността на услугите на изпълнителите.

27.  В случай, че потребител има съмнение относно качеството на услугите, на уебсайта или мобилното приложение по отношение на съдържанието или надеждността им, същият не трябва да използва услугите и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите, уебсайта или мобилното приложение, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това.  

28.   Администраторът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни, неразделна част от настоящите ОУ,  включително, но не само правото да заличи регистрацията на потребител или да блокира достъпа от даден IP адрес до услугите и уебсайта.

29.   Администраторът си запазва правото да поеме защитата и контрола по всеки един въпрос, касаещ обезщетение и компенсация за вреди от действия или бездействия на потребители, като това не изключва отговорността и не освобождава потребителите от задължението да обезщетят всички увредени лица за причинените вреди.

IX.            Лични данни и поверителност

30. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право. Потребителите дават своето изрично, информирано и неотменно съгласие за това, че Администраторът има право да обработва личните им данни, съгласно публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: www.time4u.bg/bg/lichni-danni/

X.             Интелектуална собственост

31. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на администратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на администратора.

32. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

33. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост (ИС) върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с администратора. Всяка подадена жалба за нарушение на права на интелектуална собственост в сайта ще бъде разгледана от администратора в разумен срок. Потребителско съдържание, за което се установи, че нарушава авторски и други права на ИС ще бъде отстранявано от администратора без задължение за предварително уведомяване.

XI.            Приложимо право. Спорове

34. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него Услуги, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

35. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XII.          Промени в ОУ

36. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.  При отказ на потребител да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уебсайта и мобилното приложение Тime4U по какъвто и да е начин.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на уебсайта.

Ако имате въпроси или предложения относно ОУ,  уебсайта или мобилното приложение Тime4U, можете да ни пишете на info@time4u.bg

В сила от 20.06.2017 г.

© 2017 Тайм Фор Ю ООД | Всички права запазени.

VI.             Избор на услуга. Резервации

13. Услугите за красота и здраве в Тime4U могат да се разглеждат чрез избор от меню “Избери услуга”, с избор на салон или чрез въвеждане име на услуга в полето за търсене. От изведения списък с резултати се избира салон за изпълнение на услугата и след кликване върху желаната услуга се визуализира профила на услугата. В профила на услугата се съдържа описание на услугата и разновидности, от които се избира конкретна услуга или пакет от няколко услуги, конкретен служител на салона или свободен служител.

14. Резервация за определена услуга или за пакет от услуги се извършва с бутона “Запази час” след като са детайлизирани всички параметри на услугата. Kлиентът има възможност да прегледа и коригира параметрите на своята поръчка преди изпращането й до изпълнителя. Кликването на бутона “Потвърди резервацията”  има сила на волеизявление за встъпване в договорни отношения за покупко-продажба на услуга/услуги.

15. Резервацията се потвърждава или отказва с мейл, изпратен от изпълнителя. Потвърждаването на резервация се счита за валидно сключен договор за продажба от разстояние на услуга с всички произтичащи от това права и задължения за страните.

Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта и мобилното приложение www.time4u.bg

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се  събират от потребителите на уебсайта и мобилното приложение с уеб адрес (URL) www.time4u.bg („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от “Тайм Фор Ю” ООД  в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”) с идентификационен № 429887 и вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в Комисията за защита на лични данни (КЗЛЛД).

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

В сила от: 25.05.2018 г.

Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до уебсайта или мобилното приложение. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате уебсайта или мобилното приложение и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

1. Кои сме ние?

 “Тайм Фор Ю” ООД е дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 204655400, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки”, бл. 104, вх. Б, ап. 22.

2. Валидност и действие

Настоящата Политика за защита на лични данни („Политика”) определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта.

Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта и мобилното приложение Time4U, Вие потвърждавате, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Осъществявайки достъп до Уебсайта и Услугите, Вие изразявате своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика.

Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на  настоящата Политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: www.time4u.bg/bg/lichni-danni.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете известявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес.

При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен. Във всички останали случаи ще се счита, че сте съгласни с промените.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес,  телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта и мобилното приложение www.time4u.bg. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всеки от тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствена политика за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиката за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

3. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при изпращане на резервация и др.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с най-строгите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. Със създаването на потребителски профил, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст.

Успешната регистрация изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни, както и създаването на уникална парола. Алтернативно е възможен достъп до услугите на Уебсайта чрез Вашия Facebook профил.

При създаването на Профил следва да предоставите своите:

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • телефон;
 • пол.

Информацията, предоставена от Вас при регистрация, може да бъде видима за салоните, регистрирани в Time4U, с цел улесняване на комуникацията между Потребители и салони при използването на услугите на Уебсайта.

Попълването на незадължителните полета при регистрация или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка на Потребителите.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство:

 • Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

Информация за местоположение:

 • Когато използвате услугите на Уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение (гео-локация). Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

 • Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Бисквитки:

 • Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.
 • С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.
 • Ние използваме следните видове бисквитки:
  • Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
  • Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.
  • На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на Уебсайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки от трети страни“. Доставчиците, трети лица, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.
 • Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
 • Всеки Потребител има възможност при първоначален достъп до Уебсайта да се запознае с Политиката за бисквитки и да приеме тяхното използване, като избере бутона Приемам бисквитките.
 •  
 • Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:
 • Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

 • За нормалното функциониране на всички услуги в Уебсайта и мобилното приложение, включително, но не само: за създаването на регистрация в Уебсайта, за изпращане на поръчки и резервации чрез Уебсайта, за установяване на местонахождение с цел улесняване на търсенето;
 • За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;
 • Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това при регистрация, или алтернативно да се отпишете по всяко време чрез линк-а в съобщението или чрез настройките в профила Ви.
 • Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, кампании, игри и  други ресурси на нашия уебсайт, както и  инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;
 • Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;
 • За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта и мобилното приложение.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти. 

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

6. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: support@time4u.bg.

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: support@time4u.bg.

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: support@time4u.bg.

В случай че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: support@time4u.bg.

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: support@time4u.bg.

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: support@time4u.bg

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или онлайн тук.

7. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

8. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

9. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:

 • адрес: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки”, бл. 104, вх. Б, ап. 22;
 • телефонен номер: +359 88 479 1369
 • email: support@time4u.bg
 • Форма за контакт: тук

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

© 2017  Тайм Фор Ю ООД   | Всички права запазени.

Предимства на регистрацията
Откриваш нови салони и услуги близо до теб чрез онлайн системата за търсене
Запазваш час лесно и удобно, спестяваш ценно време
Споделяш мнения и коментари за любимите ти салони

Този сайт използва cookies (бисквитки), които са необходими за коректното му функциониране и оптимално използване. За повече информация се запознайте с нашата Политика за използване на бисквитки.
Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате чрез настройките на браузъра си.

Приемам бисквитките